วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นก้าวย่างสู่ความสำเร็จ”

 

วัตถุประสงค์

1. จะเป็นผู้นำของทีมงานก่อสร้างแบบครบวงจร

2. จะคงรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของลูกค้า

3. มีราคาที่เป็นธรรม เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้ และมีคุณภาพที่ดี

4. เราจะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนาน ระหว่าง ลูกค้า ผู้ขาย และ ผู้ส่งมอบ

ขอบเขตงาน

เราแบ่งการทำงานออกเป็น  4  หมวดใหญ่  ดังน

งานบริการเครื่องจักร ให้เช่าและจำหน่ายวัสดุ

งานก่อสร้างถนนและ สาธารณูปโภค

งานออกแบบและ งานก่อสร้างอาคาร

งานออกแบบและ ตกแต่งภายในอาคาร

 

บริการให้เช่าเครื่องจักรทุกชนิด  อาทิ  เช่น 
- BACK HOLE
- รถบรรทุกขนาดต่างๆ 
- รถเกรดเดอร์ 
- รถบด 
- รถบริการน้ำ 
- ฯลฯ

จำหน่ายวัสดุถมทาง  อาทิ เช่น 
- ดินลูกรัง 
- หินคลุก 
- หินเกล็ด 
- ทราย 
- ฯลฯ

 

- ส่วนงานเครื่องจักรกล 
- ส่วนงานก่อสร้าง

 

- งานออกแบบอาคาร 
- งานก่อสร้างอาคาร 
แยกเป็น 4 หมวด 
- โครงสร้าง 
- สถาปัตยกรรม 
- ไฟฟ้าสื่อสารและเครื่องกล 
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 

- งานออกแบบ
- งานก่อสร้างตกแต่ง 
ภายในอาคาร

ความสามารถ/ประสิทธิภาพ 
            เราแบ่งระดับของขีดความสามารถของงานตามตารางข้างล่างนี้

ขนาดงาน

มูลค่างาน  (ล้านบาท)

ขีดความสามารถของการทำ

ระดับงานขนาดใหญ่ 
ระดับงานขนาดกลาง 
ระดับงานขนาดเล็ก

50.1             ล้านบาท
20.1 – 50      ล้านบาท
2 – 20           ล้านบาท

 1  งาน
2-3 งาน 
3-5 งาน

 เทคนิคทางการตลาด 
            ทางบริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • คุณภาพของงาน งานของเรารับประกันว่า การดำเนินการก่อสร้างตรงตาม แบบมาตรฐาน และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
 • บริการดี รับปรึกษาปัญหางานด้านการก่อสร้าง และพร้อมที่จะบริการให้ลูกค้า เป็นอย่างดี
 • บริการรวดเร็ว ทุกๆสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้าง) ลูกค้าจะได้รับ บริการอย่างรวดเร็วจากทีมงาน และช่างผู้ชำนาญงานของทางบริษัทฯ 
  กลยุทธ์กับพันธมิตร 
  เราได้รับการเตรียมความพร้อมของเราเองก่อน ที่จะเป็นผู้รับเหมาแบบครบวงจร            ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เริ่มต้นเราสามารถที่จะทำกิจการร่วมค้า กับ บริษัท วี.ซี.ซี. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่มีศักยภาพสูง ในการแข่งขันสำหรับการก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่  20 - 50 ล้านบาท     
  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555  เราจึงเป็นผู้รับเหมาแบบครบวงจรซึ่งมีทีมงานสถาปนิก และทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ

จากจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

ปี 2537

1.โครงการก่อสร้างหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ20 (พุทธฆณฑลสาย2)

2.โครงการก่อสร้างหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ21 (พุทธฆณฑลสาย3)

ปี 2538

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ21 (พุทธฆณฑลสาย3) ต่อจากงบปี 2537
 2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ30 (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
 3. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 3,4 (จ.นนทบุรี)
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านวัฒนกาญจน์ (จ.สมุทรปราการ)
 5. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี)

ปี 2539

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ30 (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) ต่อจากงบปี 2538
 2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 3,4 (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2538
 3. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านวัฒนกาญจน์ (จ.สมุทรปราการ) ต่อจากงบปี 2538
 4. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2538
 5. โครงการก่อสร้าง ตลาดบางใหญ่ซิตี้ (จ.นนทบุรี)

ปี 2540

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ30 (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) ต่อจากงบปี 2539
 2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 5,8,9 (จ.นนทบุรี)
 3. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2539
 4. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดบางใหญ่ซิตี้

ปี 2541

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 8,9 (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2540
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2540
 3. โครงการก่อสร้างภายใน ตลาดบางใหญ่ซิตี้
 4. โครงการก่อสร้างถนนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า (จ.นนทบุรี)

ปี 2542

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 9 (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2541
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2541
 3. โครงการก่อสร้างภายใน ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ต่อจากงบปี 2541
 4. โครงการก่อสร้างถนนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย (จ.นนทบุรี)
 5. โครงการก่อสร้างถนนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า (จ.นนทบุรี)

ปี 2543

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 9 (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2542
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2542
 3. โครงการก่อสร้างภายใน ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ต่อจากงบปี 2542

ปี 2544

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 10 (จ.นนทบุรี)
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2543
 3. โครงการก่อสร้างภายใน ตลาดบางใหญ่ซิตี้ (ส่วนขยายต่อ)
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน สมบัติบุรี (อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

ปี 2545

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 10 (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2544
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2544
 3. โครงการก่อสร้างภายใน ตลาดบางใหญ่ซิตี้ (ส่วนขยายต่อ) ต่อจากงบปี 2544
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านประดับดาว 1 (จ.นนทบุรี)

ปี 2546

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 11 (จ.นนทบุรี)
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2545
 3. โครงการก่อสร้างภายใน ตลาดบางใหญ่ซิตี้ (ส่วนขยายต่อ) ต่อจากงบปี 2545
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านประดับดาว 1 (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2545

ปี 2547

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 12 (จ.นนทบุรี)
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2546
 3. โครงการก่อสร้างภายใน ตลาดบางใหญ่ซิตี้ (ส่วนขยายต่อ) ต่อจากงบปี 2546
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านประดับดาว 2 (จ.นนทบุรี)
 5. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าใหม่ (ถนน345 จ.นนทบุรี)

ปี 2548

 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ26 (พุทธฆณฑลสาย5)
 2. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2547
 3. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 14 (จ.นนทบุรี)
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 3,4 (จ.นนทบุรี)
 5. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าใหม่ (ถนน345 จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2547

ปี 2549

 1. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2548
 2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านลภาวัน โครงการ 15 (จ.นนทบุรี)
 3. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านประดับดาว 5 (จ.นนทบุรี)
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านอรุณสิริ (จ.นนทบุรี)

ปี 2550

 1. โครงการก่อสร้างถนน ตลาดไท (จ.ปทุมธานี) ต่อจากงบปี 2549
 2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านฟ้าใหม่ (ถนน345 จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2548
 3. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านประดับดาว 6 (จ.นนทบุรี)
 4. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านอรุณสิริ (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2549

ปี 2551

 1. โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมัน ปตท. ประดับดาวกรุ๊ป (จ.นนทบุรี)
 2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านประดับดาว 6 (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2550
 3. โครงการ NTC. FACTORY (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 4. โครงการ NTC. CARPARK (NEW LAND) (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ปี 2552

 1. โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมัน ปตท. ประดับดาวกรุ๊ป (จ.นนทบุรี) ต่อจากงบปี 2551
 2. โครงการก่อสร้าง ร้านอาหารบ้านน้ำอ้อม (ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)
 3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 4. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร (จ.ปทุมธานี)
 5. โครงการสร้างลานจอดรถ ห้าง MAJOR CINIPLEX (ถนน นวมินทร์)
 6. งานปรับเคลียร์พื้นที่และถมดินพร้อมบดอัดแน่น โครงการก่อสร้างไปรษณีย์ บางใหญ่  (อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี)

ปี 2553

 1. งานถมดิน โครงการเมอริททาวน์ (วงแหวน – บางนา)
 2. งานสาธารณูปโภค งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก,งานเทถนนคอนกรีตพร้อมทางเดินเท้า,งานสะพาน    

โครงการเมอริททาวน์ (วงแหวน – บางนา)

 1. งานก่อสร้าง ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการเมอริททาวน์ (วงแหวน – บางนา)
 2. งานปรับระดับพร้อม ALPHAL HOT MIX ร้านอาหาร BARAI BAR (เลียบทางด่วนรามอินทรา)
 3. งานก่อสร้างอาคารลานจอดรถ บริษัท TV POOL จำกัด (ลาดพร้าว 101)

ปี 2554

 1. งานทำกำแพง คสล.กันดิน ริมคลองพร้อมรั้วสำเร็จรูป หมู่บ้าน กรองทอง (เขตประเวศ)
 2. งานก่อสร้างถนนภายใน โครงการ แอสแท๊ป (ลาดพร้าว ซอย 1)
 3. งานซ่อมแซมถนนภายใน โครงการ เศรษสิริ แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด
 4. งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (ถนนบางนาตราด กม.9 ติดกับโครงการ อารีน่า)
 5. งานก่อสร้าง อพารท์เม้นท์ 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (ถนนบางนาตราด กม.9 ติดกับโครงการ อารีน่า)

ปี 2555

 1. งานปรับระดับพร้อม ALPHAL HOT MIX  โครงการ ศูนย์การค้า เอ สแควร์ (ถนนพระราม4)
 2. งานป้องกันน้ำท่วม บ่อสูบน้ำ โครงการ เศรษสิริ แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด
 3. งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (จ.นครปฐม)
 4. งานทำถนน SERVICE ROAD โครงการ เศรษสิริ แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด
 5. งานสาธารณูปโภค งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก,งานเทถนนคอนกรีต

โครงการ หมู่บ้าน ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ท่าน้ำนนท์

 1. งานสาธารณูปโภค งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก,งานเทถนนคอนกรีต

โครงการ THE TREE COMMUNITY MALL (ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี)

 1. งานสร้างสระน้ำพร้อมระบบน้ำพุ ภายใน สถานีควบคุมดาวเทียม ไทยโชติ (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน สถานีควบคุมดาวเทียม ไทยโชติ (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

ปี 2556

 1. งานทำกำแพง คสล.กันดิน ริมคลองพร้อมรั้วสำเร็จรูป โครงการหมู่บ้านลภาวัน21 (จ.นนทบุรี)
 2. งานถมดินกันน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (วัดช่องลม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)
 3. งานคสล.กันดินพร้อมรั้วสำเร็จรูป (ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)
 4. งานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมต     (ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)
 5. งานทำกำแพง คสล.กันดิน ความยาว 189 เมตร ริมทะเลสาบ โครงการ เพอร์เฟค เพลส (รังสิต)
 6. งานทำถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำด้านหน้า โครงการธนาสิโอ รัตนาธิเบศ์

ปี 2557

 1. งานทำถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ โครงการมารี โกล์แวร์เฮ้ส์ ถนนหนามแดง – บางพลี
 2. งานตีเส้นจราจรและลูกแก้วสะท้อนแสง ถนนพุทธมณฑลสาย1 (สำนักโยธากรุงเทพ)
 3. งานซ่อมแซมศาลาพักผู้โดยสาร รังสิตคลอง13 – นครนายก (แขวงการทางนครนายก)
 4. งานทำกำแพงกันดิน (คลองข่อย)
 5. งานก่อสร้างร้านอาหาร COLONIAL  FIELD  (ถนนชัยพฤกษ์)
 6. งานทำถนนคอนกรีตท่อระบายน้ำและกำแพงกันดิน บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (วงแหวนอ่ออนุช)
 7. งานทำกำแพง คสล.กันดิน ความยาว 289 เมตร ริมทะเลสาบ โครงการ เพอร์เฟค เพลส ส่วนเพิ่มเติม (รังสิต)

 

ด้วยประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงความพร้อมด้านเครื่องจักรกลก่อสร้าง ทำให้งานทุกงานทั้งงานเล็กงานใหญ่ โดยบริษัทเราออกมาดีเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีก่อนการตัดสินใจและเรายินดีรับทั้งงานเล็กและงานใหญ่

บริหารงานโดย 061 954 4994 คุณเอส , 087 744 0669 คุณเอ็กซ์    

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ